Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Pravidla klasifikace

 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  
Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 13/2005 Sb.  o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhlášky č. 374/2006 Sb.
  

1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení

 
Hodnocení a klasifikace jsou průběžnou činností celého klasifikačního období. Na jeho počátku seznámí všichni vyučující žáky se způsoby a kritérii hodnocení. Při hodnocení prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech vycházejí vyučující z výsledků zkoušení a z ostatních poznatků o žákovi. Při zkoušení se řídí těmito zásadami:
 • Klasifikuje se pouze probrané učivo, jehož obsah a rozsah se musí shodovat s učebními plány.
 • Žáci musí mít dostatek času na procvičení učiva.
 • Vyučující získává podklady pro klasifikaci ústním zkoušením, písemnými testy, grafickými pracemi, hodnocením praktických dovedností apod.
 • Písemné prověrky, testy, písemné práce musí být rozloženy rovnoměrně a klasifikace by měla být sdělena nejpozději do 14 dnů.
 • Vyučující je povinen  předložit žákovi opravený písemný test k nahlédnutí.
 • Výsledek ústního zkoušení je povinen vyučující sdělit žákovi ihned a odůvodnit stupeň prospěchu.
 • Při klasifikaci prospěchu žáka se nepřihlíží ke klasifikaci jeho chování.
Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující i k aktivitě žáka ve vyučovacích hodinách, zájmu o daný předmět, účasti žáka na soutěžích apod.
 
Každý vyučující si vede podklady pro klasifikaci, které uchovává po dobu 6 měsíců po skončení klasifikačního období.

Každý vyučující ve čtyřletém studijním cyklu a ve vyšších ročnících osmiletého studijního cyklu má právo mezi kritéria ke klasifikaci z daného předmětu zařadit i požadavek na 85% docházku na vyučování daného předmětu. Použije-li toto kritérium, musí s ním žáky seznámit v první vyučovací hodině. Nepřítomné žáky seznámí v hodinách následujících. Žáci jsou omluveni, účastní-li se soutěží či akcí pořádaných školou. Dlouhodobou nemocnost doloženou vyjádřením odborného lékaře posoudí vždy vyučující daného předmětu.
Každé pololetí se vydá žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze vydat žákovi místo vysvědčení „Výpis z vysvědčení“.
 
  
  2. Hodnocení výsledků vzdělávání
 
Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se hodnotí stupni prospěchu:
   1 – výborný
   2 – chvalitebný
   3 – dobrý
   4 – dostatečný
   5 – nedostatečný.

Hodnota jednotlivých klasifikačních stupňů v elektronické klasifikaci je stanovena takto:
  1 - výborný          při průměru 1,00 až 1,5999...
  2 - chvalitebný    při průměru 1,60 až 2,4999...
  3 - dobrý              při průměru 2,50 až 3,4999...
  4 - dostatečný      při průměru 3,50 až 4,2999...
  5 - nedostatečný  při průměru 4,30 až 5,00
Rozšíření klasifikačního stupně 1 - výborný a zúžení klasifikačního stupně 4 - dostatečný je dáno motivačními důvody a vychází z usnesení pedagogické rady školy.


Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „ nehodnocen(a)“.

  Pokud je žák z vyučování  některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“.
 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je dáno vyhláškou č. 374/2006 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyjadřuje se stupni:

 

 • Prospěl(a) s vyznamenáním (žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré).
 • Prospěl(a) (žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný).
 • Neprospěl(a) (žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí).
 • Nehodnocen (žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu).
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebním plánem s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák není za první pololetí hodnocen.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
V řádném termínu je hodnocen žák, u něhož má vyučující dostatečné podklady pro klasifikaci.
Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy .
Žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze 2 povinných předmětů, konají z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na základě žádosti ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
 
  
Chování žáka se hodnotí v souladu s vyhláškou č. 374/2006 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři stupni hodnocení: 

   1 – velmi dobré
   2 – uspokojivé
   3 – neuspokojivé.


Stupeň hodnocení navrhuje třídní učitel nebo jiný vyučující na pedagogické radě.
Ředitel školy může žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel může žákovi na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci.
  
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi udělit:

 • napomenutí třídního učitele
 • důtku třídního učitele
 • důtku ředitele školy.
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy návrh na udělení výchovného opatření žákovi své třídy. Třídní učitel poté informuje rodiče o uděleném kázeňském opatření, projednaném s ředitelem školy. Škola prokazatelným způsobem informuje o udělení výchovného opatření zákonné zástupce žáka.
 
  
3. Komisionální zkoušky

 
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
 • koná-li opravné zkoušky
 • požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení
 • navrhne-li komisionální zkoušku vyučující, jehož klasifikační pravidla žák nesplnil.
Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu.
Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovní dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. Protokol o komisionální zkoušce je uložen u ředitele školy ve školní matrice.
V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.
 
Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušky.

 
 
4. Individuální vzdělávací plán
 

Zákonný zástupce nebo zletilý žák může požádat o vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu. Ve své žádosti uvede důvody a doloží je. V individuálním vzdělávacím plánu bude žákovi určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného učebním plánem školy.
 
 
5. Závěrečná ustanovení

 
Tato pravidla klasifikace byla schválena pedagogickou radou dne 30. 8. 2010 a nabývá účinnosti od 1. 9. 2018.
 
 
Strakonice dne 31. 8. 2018
 
 
                                                      Mgr. Miroslav Hlava
                                                                                                                     ředitel gymnázia

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz