Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Minimální prev. programy

 

Minimální preventivní program protidrogové prevence „Škola bez drog“

Minimální preventivní program tvoří součást Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u mládeže v působnosti MŠMT ČR. Navazuje na Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání návykových látek ve školách čj. 16227/98-22 ze dne 7. května 1996 a na další pokyny týkající se této problematiky.
            Reaguje na aktuální stav protidrogové prevence a vytváří metodologické předpoklady pro vznik efektivního preventivního systému, v jehož rámci budou zaujímat prioritní postavení školy, aktivity v oblasti volného času mládeže a úzká spolupráce s rodiči.
            Příčin, které vedou ke zneužívání návykových látek, je celá řada. Vztahují se k rodině i k sociálnímu prostředí.
            Žádný preventivní program nemůže mít ovšem všechna rizika pod kontrolou. Preventivní strategie respektuje skutečnost, že části mládeže se nedaří vyrovnat s osobními problémy, nároky ve škole, s nejrůznějšími konflikty. Obecně platí, že rizikové skupiny mládeže inklinují k chování sociálně patologického typu včetně zneužívání návykových látek. Zhoršuje se situace ohrožení mládeže návykovými látkami a jevy kriminální povahy.
            Závěry z Epidemiologické studie drogové scény u populace dětí a mládeže vykazují nepříznivé trendy, mezi něž patří i vysoká společenská atraktivita drogy (pro určitou skupinu lidí), nízká důvěra dětí v učitele         a výchovné pracovníky při potřebě svěřit se s problémy v oblasti drog, šikany a jiných sociálně patologických jevů, což doprovází neustálý nárůst problémových uživatelů návykových látek.
 
Mezi důležitá zjištění na celorepublikové úrovni patří:
 
1. Převážně informačně orientované přístupy k primární prevenci.
2. Realizace peer programů není výrazně doprovázena alternativními účinnými preventivními postupy (zejména k rizikovým skupinám žáků)
3. Spolupráce s rodiči v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu naráží na značný nezájem rodičů (toto snižuje účinnost prevence).
4. Školy zpravidla nemají velké možnosti nabídky kvalitních mimoškolních aktivit a vhodných způsobů trávení volného času.
5. Vzdělání učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence je nesystémové a převažuje v něm předání teoretických informací nad metodickými přístupy pro přímou práci s mládeží.
 
 
 
Cíl primární prevence
 
1. Zvýšení odolnosti mládeže vůči sociálně patologickým jevům.
2. Snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý vývoj mládeže.
3. Nabídka hodnotných aktivit ve volném čase mládeže.
4. Ovlivnit chování žáků ve smyslu podpory zdraví.
5. Zaměření na vytváření pozitivních postojů.
6. Soustavnost vlivu na žáka s převahou pozitivních momentů, vzorů a aktivit, které posilují zdravé způsoby chování.
 

Cílem je dodržování ustanovení Úmluvy o právech dítěte ve smyslu „práva dítěte na fyzický, duševní, morální, duchovní a sociálně zdravý rozvoj“,  tj. zajistit podmínky optimálního rozvoje žáků.

Tyto jsou porušovány, neučiní-li společnost vše, aby zabránila škodlivým vlivům užívání drog.

 
 
Ve středních školách se za prioritní považuje:
 
1. Vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu (příklad učitele).
2. Občanská, právní a etická výchova, postoje, hodnoty, způsoby chování (příklad učitele).
3. Důvěryhodné a dostupné poradenství.
4. Peer programy a metody aktivního sociálního učení.
5. Věnovat pozornost rizikovým skupinám.
6. Výchova a podpora volnočasových aktivit.
7. Účast všech na vytváření genia loci školy.
 
Součástí prevence je sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, včasné odhalení poruch vývoje a poskytnutí rychlé a účinné intervence při výskytu problémů.
 
 
Prioritní aktivity:
 
1. Důsledné a soustavné vzdělání žáků, učitelů a ostatních pracovníků, osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy.
2. Utváření postojů ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně k zneužívání drog u učitelů, rodičů a žáků.
3. Vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu u žáků.
4. Vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minima-lizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje osobnosti žáků.
5. Vytváření důvěryhodných poradenských služeb pro žáky, učitele a rodiče, které jsou pro ně snadno dosažitelné a plně akceptovatelné.
6. Dostatečná nabídka hodnotných volnočasových aktivit.
7.  Uplatňování přiměřené represe.
 
 
Rozvoj osobnosti žáka a studenta gymnázia

Zásady pro realizaci efektivní primární prevence:
 
       - vytvoření postoje žáka k životnímu stylu
- obecně lidské postoje učitele
- jasné stanovisko učitele
- důležitost znalosti problému
- droga jako „životní zlo
- pozitivní alternativy
- nácvik řešení konfliktu
- efektivní komunikace
- variabilita akcí
- využívat nadání, tvořivost a hravost žáků
- účast všech žáků na realizaci všech akcí
- zvládání zátěžových situací
- učit se kooperaci
- uvědomění si vlastního „já“
- využít touhy vyjádřit se
- dobrovolnost
- pravidelnost
- chválit, oceňovat, posilovat sebevědomí dospívajícího
- vytvořit poetickou fabuli (aby dění přesahovalo meze všednosti)
- získat důvěru žáků i učitelů, naslouchat žákům
- nespoléhat se na okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou   strategii. Nepřináší-li okamžitý prospěch, ještě neznamená, že je neúčinná.
 
Prevence = vytvoření a upevnění životních postojů zdravého životního stylu.
 
 
 
 
PROGRAM
 
Dlouhodobější akce:
 
1. Peer program
 
Peer program předpokládá aktivní zapojení předem připravených vrstevníků, s nimiž se cílová skupina může ztotožnit a vytvořit malé týmy. Ty by následně připravovaly vlastní programy, organizovaly výstavy, besedy pro ostatní žáky a jiné akce, které by vedly k primární prevenci.Hlavním cílem je, aby škola byla maximálně soběstačná v primární prevenci posilování zdravého životního stylu.
K náboru dobrovolníků pro tuto práci je potřeba i vhodné motivace – lze získat dovednosti při práci s lidmi a v mezilidských vztazích a je také možné získat osvědčení o absolvování školení.
 
 
2. Třídní program
 
            Je nutné nabízet žákům pozitivní aktivity podle specifických potřeb žáků. Důležité je žákům naslouchat a podchytit jejich náměty a zvážit jejich případnou realizaci. Zde lze nalézt inspiraci, jak přistupovat k problémovým žákům (úkol pro třídní učitele).
            Na základě dotazníku v jednotlivých třídách lze zmapovat zájmovou činnost a toto využít pro zpracování plánu činnosti v jednotlivých třídách pro organizování pravidelných společenských akcí. Ve třídě lze takto vytvořit týmy žáků zabývajících se svou zájmovou činností.
            Zde se nabízí široký prostor pro tvořivost pedagogů a žáků (sport, besedy na určitá témata), pro aplikování vhodných forem propagace zdraví a zdravého životního stylu ve vzdělání žáků.
            Aktivity by bylo možné realizovat v době volného odpoledne žáků a učitelů, v době turistických kurzů a výletů.
 
 
3. Aplikace vhodných a dostupných forem propagace a zdraví a zdravého životního stylu ve vzdělávání v hodinách tělesné výchovy
 
            Podstatné je, aby byla využívaná veškerá tvůrčí činnost žáků. Činnosti by měly být přitažlivé obsahem. Pohyb by měl mít mnoho podob. Diskuse tříbí a mění lidské myšlení, zasahuje do vývoje citů, vůle a intelektu. U každé plánované akce je důležité mít základní představu o obsahu, o formách a průběhu akce.
          Důležité je vzít v úvahu náladu, kterou program přinese. Každý má svou atmosféru a emotivní působivost. Atmosféra ovlivňuje prožitky a jednání. Ne vše se dá naplánovat. Kouzlo některých činností je v živelném provozování. Důležité je, aby žáci prověřovali své síly v situacích, které pro ně nejsou běžné, např. překonávání strachu, zvládání fyzické zátěže, poznání vlastního chování, spolupráce v týmu (reprezentace školy).
 
 
4. Projektová výuka
 
            Projektová výuka žáky i studenty obohacuje, umožňuje např. uvědomit si postavení žáka ve skupině, jeho „já“, tj. osobní hodnoty.
 
 
 
Jednorázové akce:

1. Informování o poradenských možnostech
 
Cílem je poskytnout žákům seznam regionálních institucí pomáhajících v problematice AIDS, drog – se zdůrazněním oblasti Strakonicka (OHS, Pedagogicko psychologická poradna,…)
 
 
2. Do vzdělání žáků začlenit
 
a) Problematiku právní výchovy – seznámit žáky a studenty s naší i mezinárodní legislativou (trestní zákoník) při zneužívání návykových látek.
 
b) Zdravotní a sociální důsledky zneužívání látek, průběh drogové
závislosti; využívat zejména v hodinách biologie, chemie, občanské výchovy, v hodinách společenských věd a v rámci etické výchovy
 
3. Do vzdělávání pedagogů zařadit
 Problematiku návykových látek, právní otázku a metodiku práce s rizikovými žáky.
 
 
4. Spolupráce s rodiči
 
Informovat o aktivitách školy, které mají vliv na vývoj žáků. Provádět pravidelné informování rodičů o všech problémech, které se vyskytnou u žáka. V rámci třídních schůzek seznámit rodiče s Minimálním preventivním programem protidrogové prevence.
 
 
5. Sportovní akce
 
Organizovat soutěže (např. o nejlepšího sportovce), sportovní olympiády, sportovní soutěže s učiteli…
 
 
6. Kulturní a ostatní akce
 
Divadelní přestavení – činnost divadelního souboru gymnázia
Recitační a literární soutěže
Výstavy – vlastní školní i mimoškolní
Pravidelné pořádání olympiád nejen v českém, německém a anglickém jazyce, ale i v dalších předmětech
Hudební vystoupení žáků – činnost pěveckého sboru gymnázia
Maturitní plesy
Besedy s osobnostmi kulturního a společenského života
Výtvarné aktivity – výstavy prací žáků a studentů, výroba plakátů s protidrogovou tematikou
Turistické aktivity – sportovně turistické kurzy, školní výlety
Podle možností nabízet žákům zájmové kroužky – hudební, divadelní, sportovní, turistický,…
Besedy s odborníky, besedy s pracovníky PPP, K – centra
Vhodné pořady s protidrogovou problematikou
Přednášky o drogách a jejich nebezpečí, o AIDS
 
Cílem akcí je překonat ostych, využít touhy po tvořivosti a především nabídnout žákům kvalitní trávení volného času.
 
Při realizaci jednotlivých částí programu za pomoci školního metodika prevence je nutné sledovat výrazné změny v chování žáků, popř. vytipovat ohrožené žáky, spolupracovat s rodiči v případě podezření na požívání nebo přechovávání drog, provádět se žáky individuální pohovory, hovořit s nimi o jejich zájmech a problémech.
 
 
Očekávané výstupy Minimálního preventivního programu

1. Vytvářet příznivé pracovní klima ve škole i ve třídách
2. Zaměřit se na komunikativní a sociální kompetence žáků a studentů, na kompetence řešit problém, v němž žák i student dokáže využít vlastní úsudek a zkušenosti.
 
 
Minimální preventivní program protidrogové prevence „Škola bez drog“ byl projednán a schválen na pedagogické radě 29.srpna 2008.
 

 

 

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz