Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Školní řád

 

I. Práva žáků
 
1.   Žák, který byl ke studiu přijat na Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, má právo studovat na této škole.
 
2.   Žák má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Je tudíž zavázán ctít zmíněná práva u svých spolužáků, vyučujících, ostatních zaměstnanců školy a všech lidí, se kterými přijde do styku při akcích organizovaných školou, a dle toho vystupovat a jednat.
 
3.  Žák má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
 
4.   Žák má zaručenou svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Může se účastnit výuky náboženství.
 
5.  Žáci mají právo se svobodně a pokojně shromažďovat, jestliže tím nenaruší plán výuky. Shromáždění žáků v prostorách školy oznámí pořadatelé tři dny předem řediteli školy.
 
6.   Žák má na půdě školy úplnou svobodu projevu, pakliže nepoškozuje dobré mravy a jméno gymnázia a není to v rozporu s platnými zákony. Toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění či jinými kultivovanými projevy podle volby žáka.
 
7.   Žák má právo požádat písemně ředitele školy o přestup na jinou střední školu. Rovněž má právo požádat písemně ředitele školy o přerušení studia, a to až na dva roky. V obou případech je u nezletilých žáků podmínkou písemný souhlas zákonných zástupců a žáka.
 
8.   Žák má právo, aby byl vyučujícím pravidelně informován o klasifikaci v daném předmětu. Má-li žák nebo jeho zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace na vysvědčení, může požádat do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o výsledku klasifikace, ředitele školy o komisionální přezkoušení.
 
9.    Žák má právo na oznámení hodnocení neprodleně po zkoušení, u písemných a grafických prací do 14 dnů. Zároveň má právo na oznámení klasifikace v daném předmětu na konci každého čtvrtletí či pololetí. Má i právo být seznámen s požadavky vyučujícího a zásadami klasifikace.
 
10.  Žák má právo požádat vyučujícího o konzultaci. Ten si s ním dohodne čas a způsob konzultace.
 
11. Žáci mají právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 
12.  Žáci mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím i na ochranu před sociálně patologickými jevy. Mají též právo využívat preventivní programy.
 
13. Rodina má přednostní právo na sexuální výchovu svých dětí. Rodiče mohou mít odlišný pohled na vhodné způsoby a formy sexuální výchovy, než jaké nabízí škola. Mají právo seznámit se předem s plány sexuální výchovy.
 
14. Žáci mají právo založit ze zástupců tříd žákovskou samosprávu, která může vznášet podněty, návrhy a připomínky k dění ve škole. Toto právo uplatňují prostřednictvím zvolených zástupců.
 
15. Žáci mají právo přicházet do školy od 6:45. Do tříd přicházejí nejdříve v 7:35. Žáci opouštějí budovu po poslední vyučovací hodině, nejdéle však v 17:00, pokud nevykonávají ve škole zájmovou činnost pod dozorem určené zletilé osoby.
 
16. Žáci mají právo na poskytování přestávek dle rozvrhu hodin. Pouze v době polední přestávky        
     mohou žáci opouštět budovu školy i areál školy.
 
17. Žáci osmiletého studijního cyklu, kteří plní povinnou školní docházku, dostávají učebnice zdarma. Žáci čtyřletého a osmiletého studijního cyklu, kteří neplní povinnou školní docházku, si učebnice platí. Sociálně potřebným žákům mohou být učebnice zapůjčeny dle Nařízení vlády ze dne 1. 12. 1993 č. 15/1994 Sb.
 
18. Žáci, kteří dovršili 18. rok věku, se omlouvají sami.
 
19. Žáci mají právo využívat knihovnu, venkovní víceúčelové hřiště, popř. jiná zařízení. Při jejich užívání se řídí řády těchto zařízení.
 
20. Žáci mají právo na umožnění dodržování pitného režimu.
 
 
 
 
 
II. Povinnosti žáků
 
1.  Žák přichází do školy včas, tj. tak, aby byl řádně připraven na vyučování ve chvíli jeho začátku. Během dne se řídí rozvrhem vyučovacích hodin. Po vyučovací hodině vždy služba smaže tabuli a každý žák vyklidí svou lavici. Po poslední vyučovací hodině navíc žáci zdvihnou židle, popř. zavřou okna, rozhrnou závěsy…
 
2.   Žák dodržuje přestávky ve vyučování stanovené rozvrhem hodin.
 
3.  K základům pravidel slušného chování náleží pozdrav. Žáci zdraví učitele, zaměstnance školní jídelny a ostatní zaměstnance školy.
 
4.   Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit části vyučování, požádá zákonný zástupce třídního učitele, popř. ředitele školy, o uvolnění z vyučování. Vícedenní uvolnění je realizováno na základě písemné žádosti zákonných zástupců řediteli školy s tím, že žák zároveň informuje svého třídního učitele. Zletilý žák podává žádost sám.
 
5.   Jestliže žák ví, že nebude přítomen ve škole (např. z důvodu rehabilitace, objednané návštěvy u lékaře, apod.), omluví svou nepřítomnost předem třídnímu učiteli, popř. vyučujícímu v dané hodině, jedná-li se o nepřítomnost jen v tuto hodinu. V případě, že žák není schopen oznámit svou nepřítomnost třídnímu učiteli, oznámí to zástupci ředitele nebo řediteli školy. Po vyčerpání výše uvedených možností je v krajním případě možné oznámit svou nepřítomnost kterémukoliv přítomnému vyučujícímu. Ostatní nepřítomnost oznamuje žák nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů třídnímu učiteli. Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě omluvenky podepsané zákonným zástupcem žáka. Zletilí žáci doloží písemně svou nepřítomnost nejpozději do 3 dnů po příchodu do školy v omluvném listě nebo v studijním průkazu. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy - záškoláctví.
  
6.   Kouření je zdraví ohrožující zlozvyk. Gymnázium je institucí, jež má vést k pozitivním životním hodnotám. Kouření takovou hodnotou není. Z tohoto důvodu není kouření tabákových výrobků dovoleno v budově školy, parkovém areálu, který patří ke škole, na akcích pořádaných školou. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
 
 7.   V budově školy, přilehlém areálu školy a na akcích pořádaných školou není dovoleno držení, distribuce, výroba a požívání omamných látek, držení střelných, bodných a sečných zbraní a manipulace s nimi, praktikování hazardních her, držení a požívání alkoholických nápojů. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
 
8.  Žáci se chovají a jednají tak, aby zachovávali hygienu, čistotu, pořádek a dodržovali zásady bezpečnosti své i spolužáků, a to jak v budově školy, v areálu školy, tak na akcích školou pořádaných. Především je zakázáno házení papírových ubrousků do umyvadel nebo částí či celých rolí toaletního papíru do záchodových mís.
 
9.   Žáci jsou povinni zúčastňovat se hodin tělesné výchovy ve cvičebním úboru a ve vhodné sportovní obuvi. Při laboratorních cvičeních z chemie musí žáci používat pracovní plášť.
 
10. Opouštění školní budovy během vyučování je v naléhavých případech přípustné jen se svolením třídního učitele nebo vyučujícího v příslušné hodině, jedná-li se pouze o nepřítomnost v této hodině. O přestávkách mohou žáci v případě příznivého počasí využívat areál celé školy. V době přestávky na oběd mohou žáci areál školy opustit.
 
11. Žák je plně zodpovědný za svůj majetek v prostorách školy. Doporučuje se nosit pouze věci potřebné k výuce, cenné věci - jako např. zlaté šperky, větší finanční částky, mobilní telefony apod. - do školy nenosit. V případě potřeby si mohou žáci cenné věci uložit do trezoru v kanceláři školy. Svrchní šat a obuv žáci ukládají do šatních skříněk. Škola nese zodpovědnost za svrchní šat a obuv uložené pouze v uzamčené šatní skříňce. V hodinách tělesné výchovy svěřují žáci hodinky, prsteny apod. do úschovy vyučujícímu tělesné výchovy. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Škola neodpovídá za ztráty v neuzamčených šatnách nebo za ztráty cenných věcí, které nebyly uloženy v trezoru školy. Škodu neuhradí ani pojišťovna. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
 
12. Žáci dbají na pořádek ve třídách, neničí lavice ani jiná zařízení učeben svými grafickými výtvory, nevylepují plakáty v budově školy apod. Ve škole se pohybují pouze v přezůvkách, které nepoškozují ani neznečišťují podlahové krytiny. Žáci udržují v  okolí šatních skříněk pořádek tak, aby po skončení vyučování mohly uklízečky tyto prostory bez problémů uklidit. Žák zodpovídá za svěřenou šatní skříňku. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
 
13. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žáci svévolně nebo z nedbalosti, bude škola požadovat na zletilém žákovi nebo zákonném zástupci nezletilého žáka náhradu. Sankce specifikovány v krizovém plánu školy.
 
14. Žáci jsou povinni hlásit každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, v tělocvičně, na hřišti apod. pedagogickému dozoru, popř. třídnímu učiteli.
 
15. V rámci ochrany zdraví není žákům povoleno sedat na radiátory ústředního topení a opírat se o skleněné výplně, zejména v prostoru pavilonu centrálních funkcí.
 
16. Žákům není povoleno manipulovat s elektrickými zařízeními ve škole s výjimkou běžného používání např. vypínačů, zásuvek apod.
 
17. Při výuce v tělocvičnách , na hřištích a v odborných učebnách se žáci řídí provozním řádem jednotlivých zařízení, se kterým jsou seznámeni na začátku školního roku, a pokyny příslušného vyučujícího.
 
18.  Z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou žáci povinni v případě rozlití nápojů na chodbě školy zajistit setření. Ze stejného důvodu není žákům povoleno lézt a vstupovat na střechu školy. Odstranění míče ze střechy budovy školy zajistí správce budov.
 
19. Při práci v učebnách výpočetní techniky ve volných hodinách dodržují žáci provozní řád učebny a pokyny dozoru.
 
20. Při vyučování musí být mobilní telefony vypnuty a uloženy v taškách. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno používat ve školní elektrické síti adaptéry pro mobilní telefony, netbooky a notebooky.
 
21. Do školy přicházejí žáci pouze vchodem z ulice Zahradní nebo vedlejším vchodem z ulice Máchovy.
 
22. Stravování žáků ve školní jídelně se řídí rozpisem pořadí tříd v jídelně, který je vyvěšen před jídelnou. Žáci vstupují do jídelny pouze v přezůvkách a se souhlasem pedagogického dozoru.

23. Pro vstup do školy a výdej obědů ve školní jídelně obdrží žák proti vratné záloze 100,- Kč elektronický čip. Při ztrátě bude vydán elektronický čip nový. Při ukončení studia je žák povinen čip vrátit.
 
24. Zletilí žáci, kteří přijíždějící do školy automobilem, parkují pouze mimo areál gymnázia. Žáci přijíždějící na kolech a motocyklech mohou používat k parkování přístřešku kolostavu. V areálu gymnázia je zakázáno jezdit na kolech i motocyklech.
 
25. Na nástěnky v budově školy mohou žáci umísťovat letáky, plakáty, nabídku učebnic apod. pouze prostřednictvím sekretariátu školy.
 
26. V jednotlivých patrech školy jsou umístěny kontejnery k separaci papíru, plastů a jeden kontejner u školního bufetu pro netříděný odpad. Povinností žáků je třídit a vhazovat odpad pouze do kontejnerů k tomu určených.
 
27. Žák je povinen ctít stav studentský a dobré jméno Gymnázia Strakonice svým myšlením, slovy a skutky.
 
28. Žák je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.
 
 
 
 
 
29. 8. 2012
Mgr. Miroslav Hlava                                          ředitel školy

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz